Algemene voorwaarden
Mijn TransportVerzekering B.V.

Algemene voorwaarden van Andy de Schipper Verzekeringen, handelend onder de namen: Andy de Schipper Verzekeringen, ADS Verzekeringen, MijnTransportVerzekering.nl. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Terneuzen onder nummer 57984204.

MijnTransportVerzekering

Artikel 1. Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere vorm van dienstverlening, opdrachten van Andy de Schipper Verzekeringen, in opdracht van en voor rekening en risico van de verzekeringnemer of abonnementhouder verricht.
1.2 Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn.
1.3 De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen Andy de Schipper Verzekeringen en de verzekeringnemer kunnen door verzekeringnemer niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van Andy de Schipper Verzekeringen.
1.4 De gedrag- en beroepsregels van Andy de Schipper Verzekeringen maken deel uit van deze algemene voorwaarden. De verzekeringnemer verklaart de daaruit voortvloeiende verplichtingen steeds te zullen respecteren.

Artikel 2. Aanbiedingen
Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of vermeld.

Artikel 3. Overeenkomsten
3.1 Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen doordat Andy de Schipper Verzekeringen uitvoering geeft aan het mondelinge, schriftelijke en/of elektronisch gedaan verzoek tot het verrichten van een dienst dan wel de opdracht schriftelijk is bevestigd dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen, en na acceptatie door de verzekeringsmaatschappij. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de bepalingen opgenomen in de onderliggende polis van de verzekeraar en deze algemene voorwaarden.
3.2 Een overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit inhoud, aard of strekking van de overeenkomst anderszins voortvloeit, of partijen nadrukkelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 4. Abonnementen
4.1 Ten aanzien van abonnementen geldt dat dit eveneens overeenkomsten zijn zoals vermeld in Artikel 3.1 en 3.2, met dien verstande dat Andy de Schipper Verzekeringen te allen tijde een driejarige verbintenis aangaat met de abonnementhouder, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Het overeengekomen abonnement wordt stilzwijgend met de oorspronkelijk overeengekomen periode verlengd met een opzegtermijn van beide partijen van 3 maanden vóór de einddatum.

Artikel 5. Prijzen
5.1 Alle prijsopgaven en de prijzen die Andy de Schipper Verzekeringen in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen inclusief assurantiebelasting en andere op de overeenkomst vallende kosten en tarieven in euro’s, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
5.2 Ten aanzien van abonnementen geldt uitdrukkelijk dat de opgegeven tarieven exclusief BTW en/of assurantiebelasting zijn.
5.3 Indien na het sluiten van de overeenkomst eventuele belastingen en/of andere factoren die de prijs van de diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is Andy de Schipper Verzekeringen gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren.
5.4 Ten aanzien van losse verzekeringen, zijnde niet behorend binnen de dienstverlening van enig abonnement, geldt dat prijswijzigingen en wijzigingen in de voorwaarden de verzekeringnemer het recht geven om de overeenkomst te ontbinden, mits dit door de polisvoorwaarden van de betreffende maatschappij wordt toegestaan. Een ontbinding als voormeld geeft verzekeringnemer geen recht op vergoeding van enigerlei schade.
5.5 Ten aanzien van abonnementen geldt niet het recht van de abonnementhouder om het abonnement op te zeggen indien zich wijzigingen van prijs en/of voorwaarden zich van de gesloten verzekeringen – opgelegd door de verzekeraar of van overheidswege – voordoen.

Artikel 6. Betaling
6.1 Betaling (incasso) van de verzekeringen loopt via de verzekeringsmaatschappij, mits anders overeengekomen en dient plaats te vinden zonder enige opschorting of verrekening en conform de vooraf kenbaar gemaakte betalingscondities.
6.2 Betaling van abonnementen en/of fees en/of uurtarieven van afgenomen diensten lopen via Andy de Schipper Verzekeringen. De betalingstermijn is 14 dagen na dagtekening van de factuur. In beginsel worden facturen van abonnementen verstuurd in de eerste werkweek van de afgesproken startdatum van het abonnement en bij werkzaamheden op uurbasis na afloop van de werkzaamheden. D.w.z. als de aanvraag door de verzekeraar is ontvangen.

6.3 De verzekeringnemer is in verzuim na verloop van de in lid 1 en 2 van dit artikel genoemde betalingstermijnen zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan verzekeringnemer al dan niet kan worden toegerekend.
6.4 Onverminderd de haar verdere toekomende rechten, is de verzekeraar en of Andy de Schipper Verzekeringen alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1,5% per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag.
6.5 Bij werkzaamheden die binnen een abonnement zijn verricht, dan wel waarvoor een uurtarief is overeengekomen worden de betalingsverplichtingen altijd in acht genomen, ook als de verzekeraar besluit verzekeringen niet te accepteren.
6.6 Alle door Andy de Schipper gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met verzekeringnemer, zowel eisende als verwerende, komen voor rekening van verzekeringnemer.

Artikel 7. Annulering
7.1 Na aangaan van een verzekering kan de verzekeringnemer na ontvangst van de polis de verzekering binnen 2 weken na ontvangst retourneren zonder daarvoor kosten verschuldigd te zijn. Na het verstrijken van 2 weken is annuleren niet meer mogelijk.
7.2 Na het aangaan van een abonnement kan de verzekeringnemer het abonnement royeren binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst, ongeacht deze mondeling, schriftelijk of elektronisch tot stand is gekomen. Wegens gemaakte kosten zal Andy de Schipper hiervoor 25% van het tarief van een vol jaar factureren.
7.3 Na het aangaan van een overeenkomst op uurtarief kan de opdrachtgever deze opdracht altijd terstond beëindigen waarbij alle gemaakte kosten voldaan dienen te worden door opdrachtgever.

Artikel 8. Termijnen
8.1 Termijnen, waarbinnen een dienst dient te zijn afgerond, zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Een overeengekomen termijn geldt niet als fatale termijn en wordt slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door verzekeringnemer uitdrukkelijk is aanvaard. Bij niet-tijdige nakoming is Andy de Schipper Verzekeringen dan ook eerst na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim.
8.2 De genoemde termijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:
– er sprake is van vertraging in de verzending en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit Andy de Schipper kan worden toegerekend;
– verzekeringnemer in één of meer verplichtingen jegens Andy de Schipper Verzekeringen tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;
– verzekeringnemer Andy de Schipper Verzekeringen niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren; deze situatie doet zich onder meer voor indien de verzekeringnemer het nalaat de voor de uitvoering benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen van Andy de Schipper Verzekeringen.

Artikel 9. Uitvoering van de overeenkomst
9.1 Andy de Schipper Verzekeringen zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap en met inachtneming van de gedrag- en beroepsregels. Andy de Schipper Verzekeringen verklaart tegenover de verzekeringnemer de zorg te betrachten die van een bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht.
9.2 Andy de Schipper Verzekeringen is gerechtigd zonder toestemming van de verzekeringnemer de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij Andy de Schipper Verzekeringen.
9.3 Verzekeringnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze en waarvan Andy de Schipper Verzekeringen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de verzekeringnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Andy de Schipper Verzekeringen worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Andy de Schipper Verzekeringen zijn verstrekt, heeft Andy de Schipper Verzekeringen het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extrakosten tegen de gebruikelijke tarieven aan verzekeringnemer in rekening te brengen.
9.4 De verzekeringnemer staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Andy de Schipper verstrekte gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
9.5 Indien verzekeringnemer daarom verzoekt, worden de verstrekte bescheiden geretourneerd.

Artikel 10. Reclame/Klachten
10.1 Reclames met betrekking tot de te verrichten werkzaamheden dienen schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of de informatie waarover de verzekeringnemer reclameert te worden ingediend.
10.2 Reclames met betrekking tot de factuur dienen binnen 8 dagen na ontvangst te worden ingediend.
10.3 In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft de verzekeringnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte bedrag, of het kosteloos verbeteren en/of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden.
10.4 Reclame is niet mogelijk indien:
– verzekeringnemer niet aan zijn verplichtingen jegens Andy de Schipper Verzekeringen (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan.
– Indien aan het uitgevoerde werk en/of levering andere en/of zwaardere eisen zijn gesteld, dan bij het tot stand komen van de overeenkomst bekend waren.
10.5 Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van de verzekeringnemer niet op.
10.6 Indien buiten de boven omschreven gevallen aan een klacht aandacht wordt geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht en kan verzekeringnemer hieraan geen rechten ontlenen.

Artikel 11. Niet-nakoming/Ontbinding/Opschorting
11.1 De verzekeraars zijn bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechtelijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien de verzekeringnemer (niet limitatief) in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst, surseance van betaling aanvraagt, aangifte tot faillietverklaring doet of het faillissement van de verzekeringnemer wordt aangevraagd, komt te overlijden, enzovoort.
11.2 Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien verzekeringnemer, na daartoe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen zeven dagen naar het oordeel van verzekeraar passende zekerheid heeft gesteld.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
12.1 Voor alle schade van de verzekeringnemer, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is de aansprakelijkheid van Andy de Schipper Verzekeringen in ieder geval beperkt tot maximaal bedrag van de kosten van de te sluiten verzekering.
12.2 Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de verzekeringnemer, of andere bedrijfsschade, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door Andy de Schipper Verzekeringen, is deze nimmer aansprakelijk.
12.3 Andy de Schipper Verzekeringen kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of teloorgang van de bij hem of derden opgeslagen gegevens en bescheiden van verzekeringnemer.
12.4 Andy de Schipper Verzekeringen is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van gegevens en/of bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post of koerierdienst, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens verzekeringnemer, Andy de Schipper Verzekeringen of derden.
12.5 Andy de Schipper Verzekeringen heeft een inspanningsverplichting.
12.6 De verzekeringnemer vrijwaart Andy de Schipper Verzekeringen tegen alle aanspraken van derden, welke direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.
12.7 De plicht van verzekeringnemer tot vrijwaring van Andy de Schipper Verzekeringen vervalt indien en voor zover de verzekeringnemer aantoont dat de schade het directe gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van Andy de Schipper Verzekeringen.

Artikel 13. Overmacht
13.1 Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van Andy de Schipper Verzekeringen, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van Andy de Schipper Verzekeringen kan worden verlangd, zoals oorlog, overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werkstakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, vorstverlet, tekortkoming van derden die door Andy de Schipper Verzekeringen ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld (zoals te late levering van leveranciers), enzovoort.
13.2 Overmacht geeft Andy de Schipper Verzekeringen het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen of de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft de verzekeringnemer tot betaling gehouden.

Artikel 14. Geheimhouding / Intellectuele eigendomsrechten
14.1 Andy de Schipper Verzekeringen is, behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking, verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn. Dit omvat alle aan Andy de Schipper Verzekeringen verstrekte informatie, evenals alle uit de werkzaamheden voortvloeiende (cijfermatige) resultaten. Ook omvat dit alle door Andy de Schipper Verzekeringen aan de verzekeringnemer verstrekte adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen die niet bedoeld zijn om derden hiervan te voorzien.
14.2 De verzekeringnemer verbindt zich tot volledige geheimhouding van alle gegevens en informatie betreffende Andy de Schipper Verzekeringen of haar bedrijf, zowel tijdens als na beëindiging van de overeenkomst en de relatie tussen partijen, voor zover deze gegevens vertrouwelijk zijn verstrekt of een kennelijk vertrouwelijk karakter hebben.
14.3 Andy de Schipper Verzekeringen behoudt zich alle rechten (van intellectuele eigendom) met betrekking tot de door haar geleverde zaken voor, in de ruimste zin des woords, met name de auteursrechten op alle werken zoals bedoeld in artikel 10 van de Auteurswet. De verzekeringnemer verbindt zich ertoe deze rechten op geen enkele wijze, direct of indirect, te schenden of aan te tasten door gebruikmaking of anderszins, en erkent dat Andy de Schipper Verzekeringen de rechthebbende is.

Artikel 15. Partiële nietigheid
Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met de verzekeringnemer niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 16. Plaats van nakoming, toepasselijk recht, bevoegde rechter
16.1 De vestigingsplaats van Andy de Schipper Verzekeringen is de plaats waar verzekeringnemer aan zijn verplichtingen jegens Andy de Schipper Verzekeringen moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten.
16.2 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Andy de Schipper Verzekeringen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
16.3 Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen verzekeringnemer en Andy de Schipper Verzekeringen gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten. die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.

Op zoek naar een offerte op maat?

Neem vandaag nog contact op

+31 6 42 468 709

info@mijntransportverzekering.eu

+31 6 42 468 709

De Stroekeld 1, 7462 ZZ Rijssen, Nederland